Pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavate

Pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s výkonem povolání

 Vážení členové OSŽ,

již od roku 1998 máte možnost využít pojištění odpovědnosti v případě, že zaměstnavateli způsobíte
při výkonu svého povolání škodu. Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních jistot jednotlivých zaměstnanců – členů OSŽ v souvislosti s riziky, kterým je vystaven zaměstnanec – člen OSŽ ve vztahu k zaměstnavateli.

Pojištění odpovědnosti jsme zprostředkovali pro Vás ve spolupráci s makléřskou společností C.E.B., a.s. (dříve MARSH, s.r.o.).

Základní informace a odpovědi:
1. Smlouvou mezi OSŽ a Pojišťovnou Kooperativa a.s. (dále jen pojišťovna) byly mimořádně a pouze pro členy OSŽ, zakotveny podmínky, za kterých Vás nepojistí žádná pojišťovna v České republice. Tato výhodnost je dána předpokladem pojišťovny, že tento produkt bude nabízen všem členům OSŽ a že se většina členů OSŽ pojistí.
Účastníkem tohoto pojištění se tedy může stát pouze člen OSŽ !!!

2. Výhody tohoto pojištění využijete, pokud dodržíte stanovená pravidla:
• Zvolíte výši pojistné částky 80 000 Kč, 120 000 Kč, 160 000 Kč, 240 000 Kč, 320 000 Kč (pojistné částky označené tučně jsou novou nabídkou pojišťovny). OSŽ tak vychází vstříc členům, kteří požadují vyšší pojistné plnění.
• Zaplatíte prostřednictvím své odborové organizace OSŽ na účet OSŽ ústředí, podle zvolené pojistné částky, pojistné ve výši 125 Kč, 300 Kč, 400 Kč, 700 Kč, 1000 Kč. Termín úhrady pojistného je jednou za rok a to k datu prvního pojištění. Tak dojde k pokračování Vašeho „Pojištění odpovědnosti“ v dalším roce.
• Při pojistné události budete dodržovat následující postup.

Postup v případě pojistné události – rady právníka :

A. NIC NEPODEPISUJTE. V drtivé většině případů nelze vzít váš podpis zpět.
• Neuznávejte žádný závazek bez konzultace s právníkem, nejlépe s právním oddělením OSŽ-Ústředí.
• V případě mimořádné okolnosti, či skutečnosti mající za následek vznik mimořádné události, ale i v případě avizovaného porušení pracovní kázně, nikdo není povinen vypovídat o předmětné skutečnosti hned na místě nebo po skončení směny.
• Než se pro výpověď rozhodnete, doporučujeme vždy, ve vlastním zájmu, PORADI T SE s právníkem.
• Pokud se rozhodnete vypovídat, vždy musíte být informováni vyslýchajícím, jako KDO vypovídáte, svědek, obviněný, apod.
• Jako svědek máte právo vždy odepřít výpověď. Bez předchozí porady s právníkem totiž nemůžete nikdy bezpečně vědět, zda byste sobě svojí výpovědí nenavodil nebezpečí ze zahájení TRESTNÍHO STÍHÁNÍ.
• Každý, kdo odepře výpověď, nemůže být stíhán, či jinak postižen. Vypovídat je totiž Vaše právo, teprve potom povinnost. A to za zákonem stanovených podmínek. Nemusíte odpovídat dokonce, ani na dotazy důvodů pohnutek proč nechcete vypovídat, které Vás vedly k odmítnutí výpovědi.

ŘIĎTE SE POKYNY PRÁVNÍKŮ, NEJLÉPE radami právníků OSŽ – tel.: 972 241 961 JUDr. Petr Večeř,
E-mail : petr.vecer@osz.orgpetr.vecer@osz.org Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , případně Ekonomicko sociální oddělení OSŽ– Ústředí vedoucí oddělení
Stejskal Jan, tel. 972 241 960, oszusteso@osz.orgoszusteso@osz.org Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Zaměstnavatele upozorněte, že jste pojištěni a že pojistnou událost bude likvidovat
zprostředkovatel pojištění odpovědnosti – společnost C.E.B. a.s.

POJISTNOU UDÁLOST NAHLASTE zprostředkovateli pojištění odpovědnosti (společnosti C.E.B.), jen v případě, je-li řízení k Vaší osobě o škodě ze strany zaměstnavatele uzavřeno a úhrada škody je vám vyměřena rozhodnutím zaměstnavatele.
POJISTNOU UDÁLOST NAHLASTE zprostředkovateli pojištění odpovědnosti !!!
Zastoupení: za společnost C.E.B., a.s., Lublaňská 57, 120 00 Praha 2
ZAJIŠŤUJE
pan Luděk Tvrdý – odborné poradenství tel. 221 590 111, 221 590 315,
fax: 221 590 310
ceb@cz-ceb.comceb@cz-ceb.com Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ludek.tvrdy@cz-ceb.comludek.tvrdy@cz-ceb.com Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.cz-ceb.com

Společnost C.E.B., a.s., Lublaňská 57, 120 00 Praha 2 zajišťuje makléřskou činnost pro Pojišťovnu Kooperativu, a.s. V minulých letech a začátkem roku 2006 tuto činnost zajišťovala společnost MARSH. Společnost C.E.B., a.s. v plném rozsahu převzala veškeré činnosti společnosti MARSH
a je jeho nástupnickým subjektem.

Při vyřizování pojištění se přímo neobracejte na pracoviště a zaměstnance nebo jiné zprostředkovatele Pojišťovny KOOPERATIVY,a.s.. Pojistnou smlouvu OSŽ většinou neznají a nedokáží likvidovat pojistnou událost při zvýhodněných podmínkách.
V nejbližší Pojišťovně Kooperativy, a.s. si vyzvedněte pouze tiskopis „Oznámení škodní
události“.

Postup jak se pojistit je velmi jednoduchý.
Pokud jste člen OSŽ dostavte se na příslušný ZV OSŽ, zde zaplatíte částku 125 Kč nebo
300 Kč (nebo nové smluvně dohodnuté částky 400 Kč, 700 Kč, 1000 Kč) a nahlásíte svoje osobní
data.
a) Částka 125 Kč za rok zajišťuje Vaše pojištění odpovědnosti po dobu jednoho pojistného
roku , tj. 365 nebo 366 dní, od druhého dne po zaplacení pojistného, to je eventuální škody, které
způsobíte zaměstnavateli a ve vyjmenovaných případech i náklady řízení před soudem,
až do výše 80.000 Kč.
b) Částka 300 Kč za rok zajišťuje Vaše pojištění odpovědnosti po dobu jednoho pojistného
roku ,tj. 365 nebo 366 dní, od druhého dne po zaplacení pojistného, to je eventuální škody, které
způsobíte zaměstnavateli a ve vyjmenovaných případech i náklady řízení před soudem,
až do výše 120.000 Kč.
c) Částka 400 Kč za rok zajišťuje Vaše pojištění odpovědnosti po dobu jednoho pojistného
roku , tj. 365 nebo 366 dní, od druhého dne po zaplacení pojistného, to je eventuální škody, které
způsobíte zaměstnavateli a ve vyjmenovaných případech i náklady řízení před soudem,
až do výše 160.000 Kč.
d) Částka 700 Kč za rok zajišťuje Vaše pojištění odpovědnosti po dobu jednoho pojistného
roku , tj. 365 nebo 366 dní, od druhého dne po zaplacení pojistného, to je eventuální škody, které
způsobíte zaměstnavateli a ve vyjmenovaných případech i náklady řízení před soudem,
až do výše 240.000,- Kč.
e) Částka 1000 Kč za rok zajišťuje Vaše pojištění odpovědnosti po dobu jednoho pojistného
roku , tj. 365 nebo 366 dní, od druhého dne po zaplacení pojistného, to je eventuální škody, které
způsobíte zaměstnavateli a ve vyjmenovaných případech i náklady řízení před soudem,
až do výše 320.000,– Kč.

Přitom Vaše spoluúčast, kterou musíte v případě pojistné události zaplatit činí 500 Kč.

Pojištěn(a) jste ihned druhý den po zaplacení, za předpokladu, že přihláška bude odeslána
do jednoho měsíce, ve zdůvodněných případech maximálně do dvou měsíců, na OSŽ – Ústředí.

Dle smlouvy o spolupráci mezi OSŽ a C.E.B., a.s. jsou přihlášky k pojistné smlouvě postoupeny
z OSŽ – Ústředí na C.E.B. a.s. jedenkrát měsíčně, zpravidla první týden následujícího měsíce.
Odborové organizace OSŽ jsou povinné přihlášky za příslušný měsíc zaslat do konce měsíce nebo
na nejpozději do 5 – tého dne následujícího měsíce. Přihlášky je nutné posílat vždy, každý měsíc
s ohledem na možný vznik pojistné události u účastníka, jehož přihláška nebyla ještě předána C.E.B, a.s.
a pojišťovně Kooperativa.

Pozor na nebezpečí z komplikací při přiznání náhrady za pojistnou událost z důvodu pozdě zaslaných přihlášek.
Pozor, při nezaslání přihlášek pojištění nevznikne !!!

Při sjednávání výše pojistného, je nutné vycházet z Vaší hrubé mzdy, protože v případě pojistné události Vám zaměstnavatel podle Zákoníku práce může dát k úhradě částku dosahující až 4,5 násobku (maximálně) Vaší průměrné měsíční hrubé mzdy. Od hrubé mzdy se odvozuje výše pojistného za rok.

Možnost pojistit se na vyšší částku má tedy své opodstatnění u všech zaměstnanců, jejichž 4,5 násobek průměrného měsíčního hrubého platu přesahuje částku 80 000 Kč, 120 000 Kč, 160 00 0 Kč, 240 000 Kč a 320 000 Kč.

V případě pojistného plnění v průběhu roku, pokud za Vás pojišťovna zaplatí zaměstnavateli jím předepsanou náhradu škody můžete se opět pojistit. Přihláškou u své odborové organizace zaplacením nové pojistky za 125 Kč, 300 Kč, 400 Kč, 700 Kč a 1000 Kč můžete začít nový pojistný rok. Ten se počítá od data provedené úhrady.

Při podání přihlášky u Vaší odborové organizace požadujte od předsedy nebo od jím pověřené osoby a
po zaplacení pojistného, předání originálu „Příjmového dokladu“. Současně poskytněte Vaše osobní údaje, které předseda nebo jím pověřená osoba vyplní do formuláře – PŘIHLÁŠKY K POJIŠTĚNÍ.
Předseda nebo jím pověřená osoba odborové organizace OSŽ vyplněné formuláře – originály předá nebo zašle jednou za měsíc na adresu
O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů
Hospodářsko finanční oddělení
ČD žst. Praha – Holešovice, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
poštovní adresa: P.O. BOX 192, 170 04 PRAHA 74
e – mail: oszhfo@osz.orgoszhfo@osz.org Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pokyny pro odborové organizace OSŽ :

Nový formulář naleznete na www.osz.org a v příloze tohoto materiálu.
Vybrané pojistné se zasílá na účet OSŽ – Ústředí u České spořitelny, a.s. 2000290369 / 0800.
Jako variabilní symbol (VS) uveďte organizační číslo odborové organizace nikoli IČ . Do položky konstantní symbol (KS) uveďte číslo 2558. Vybrané pojistné za jednotlivé měsíce zašlete na účet OSŽ – Ústředí. Seznam pojištěnců předejte nebo zašlete nejpozději do 5– tého dne následujícího měsíce. Vybrané pojistné je možně předat do pokladny OSŽ – Ústředí, Hospodářsko finančního oddělení, účtárna nebo na územních pracovištích Praha, Plzeň, Olomouc.
Kopie příjmových dokladů NEZASÍLEJTE. Uvedené doklady slouží pro potřebu Vašeho účetnictví a potřebu účastníka pojištění.
V případě pojistné události je odborová organizace OSŽ povinna potvrdit a dokladovat zaplacení pojistného členem OSŽ.
Odborová organizace musí archivovat seznam – přihlášky k pojištění se všemi daty a náležitostmi včetně dokladů o zaplacení pojistného.

POZNÁMKA.
Apelujeme zde na předsedy i členy odborových organizací OSŽ, aby našli způsob, jakým by se informace o možnosti pojistit se, dostala ke všem členům OSŽ v zaměstnaneckém poměru případně ostatním zaměstnancům. Apelujte na jejich odpovědnost vůči sobě a jejich rodinám.
Pro odborové organizace OSŽ, kterým doposud výhodnost pojištění unikala a nevěnovaly se dostatečně propagaci pojištění odpovědnosti mezi svými členy, doporučujeme podrobněji se seznámit s výhodami této velmi nadstandardní služby pro členy OSŽ. Seznamte členy s výhodami pojištění a pokud nezodpovíte jejich dotazy, obracejte se na

Aktuální informace: www.osz.org – adresář Informace o pojištění
Kooperativa /+ přihláška k pojištěn.

………………………………………..…………………………………………………………

Další aktuální informace k likvidaci škod Vám zajistí zprostředkovatel pojištění odpovědnosti
pro pojišťovnu Kooperativu společnost C.E.B., a.s., Lublaňská 57, 120 00 Praha 2
pan Luděk Tvrdý – odborné poradenství tel. 221 590 111, 221 590 315,
fax: 221 590 310
ceb@cz-ceb.comceb@cz-ceb.com Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , ludek.tvrdy@cz-ceb.comludek.tvrdy@cz-ceb.com Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.cz-ceb.com

Správný postup při uplatnění pojistné události
Sdělení společnosti C.E.B., a.s. ke správnému postupu při likvidaci pojistné události je následující:

Doporučení ze strany společnosti C.E.B., a.s. na dokladování pojistných událostí vychází z potřeb Pojišťovny Kooperativa, a.s. a týká se správného vyplňování protokolů o škodě pro určování výše způsobené škody a jejího odškodnění.
Pojištěný zaměstnanec – člen OSŽ nahlásí pojistnou událost zástupci společnosti C.E.B., a.s. , až v okamžiku, kdy je celý škodní případ u zaměstnavatele dořešen.

Při vyplňování protokolů o škodě pojišťovna požaduje zejména:
• požadavek zaměstnavatele na náhradu škody s přesným uvedením data vzniku a důvodu zavinění pracovníkem a výše požadované skutečné náhrady bez DPH
• vyjádření pojištěného ke způsobené škodě (popis, příčina, výše) a doporučuje se řádně vyplněné hlášení s podrobným popisem škody, se stanoviskem odborové organizace včetně podpisu předsedy odborové organizace a razítka odborové organizace, průměrné měsíční mzdy v rozhodném období,
• prohlášení zaměstnance, že nebude škodu uplatňovat z jiného pojištění,
• doklady k vyčíslení škody (specifikaci) a výši vzniklé škody,
• zakázkový list, doklady k opravám s rozpisem práce a materiálu (zaměstnavatel),
• nabývací doklady k poškozeným věcem (zaměstnavatel),
• bankovní spojení na zaměstnavatele,
• zápis škodní komise,
• předpis náhrady škody + uznání závazku k úhradě škody.

u poškozeného vozidla :
• kopie velkého technického průkazu,
• kopie řidičského průkazu,
• počet najetých km v době před vznikem škodní události,
• příkaz k jízdě a fotokopie knihy jízd ze dne škodní události,
• doklad o proškolení řidičů (zaměstnavatel),
• kopie policejního protokolu Policie ČR, která dopravní nehodu šetřila + jednací číslo,
• v případě havarijního pojištění (u které pojišťovny je vozidlo pojištěno a číslo pojistky).

u drážního vozidla :
• zpráva a usnesení drážní inspekce.

Další informace pojišťovny Kooperativa, a.s. pro pojištěnce OSŽ :

Vzhledem k tomu, že se toto pojištění týká odpovědnosti za škodu, hradí „pojišťovna„ pouze skutečné škody, respektive poškozená strana (zaměstnavatel) by neměla nárokovat vyšší škodu, než byla skutečně zaměstnancem způsobena.
Skutečná škoda znamená zmenšení majetku poškozeného.
Při určení výše škody na věci se vychází z ceny v době poškození.
Zásadně se vychází z cenového předpisu nebo z ceny pořizovací, potom je třeba zohlednit pokles hodnoty věci v důsledku jejího opotřebení, stáří nebo vad, které na ní vznikly.
Například:
Při poškození motorového vozidla (automobilu) je třeba před opravou škody na vozidle zabezpečit prohlédnutí vozidla a zdokumentovat rozsah škody likvidátorem pojistných událostí pojišťovny Kooperativa, a.s..

Pojištěný zaměstnanec by neměl uznat závazek náhrady škody ve výši, která se rovná částce za opravu vozidla, která je uvedena na faktuře za opravu ze servisu, kde byla oprava provedena.

Kooperativa odečítá od fakturované částky takzvané opotřebení, tj. hodnotu dílů, které při opravě byly vyměněny, snižuje v závislosti na opotřebení dílů původních (stáří věci, počet ujetých kilometrů atd.).

Opotřebení v závislosti na stáří věci a jejím užívání je odečítáno i u odcizených věcí, např. mobilní telefony, vysílačky apod.

Zaměstnanci by měli uznávat svoje závazky vůči zaměstnavateli jen v případech,
kdy skutečně souhlasí se svou odpovědností za vzniklou škodu a souhlasí po konzultaci se zástupcem pojistitele C.E.B., a.s. (popř. OSŽ-Ústředím) s její nárokovanou výší, kterou jim zaměstnavatel předepsal k náhradě.

Zdůrazňujeme :
Pokud dojde k pojistné události, tiskopis „Oznámení škodní události“ si lze vyzvednout u kterékoliv pobočky pojišťovny Kooperativa, ale je bezpodmínečně nutné, aby vyplněný tiskopis byl
zaslán na adresu:
C.E.B., a.s.
Lublaňská 57
120 00 Praha 2

Zaslané „Oznámení škodní události“ se dostane do rukou likvidátora C.E.B., který je seznámen se všemi specifiky pojistné smlouvy mezi OSŽ a pojišťovnou Kooperativa. Nezasílejte „Oznámení škodní události“ přímo na některou z poboček pojišťovny, Vaše pojištění nebude vyřízeno optimálně podle podmínek nastavených pro OSŽ.